Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Pomoc Pedagogiczna

 

 

Zapraszamy

 

 

dzieci w wieku od 6 lat do 15 lat:


 • mające trudności w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia),
 • które straciły motywację do nauki,
 • pragnące budować swoją wiarę we własne możliwości,
 • chcące rozwijać swoją pozytywną relację z rówieśnikami,
 • pragnące nauczyć się efektywnego wykorzystania czasu na naukę i organizację czasu wolnego.

Praca socjalna

Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Agnieszka Marszałek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Specjalista pracy socjalnej Pani Marta Kostrubiec

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Pomocy Specjalistycznej

ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa

telefon 22 863 70 14

w godz. pon.-pt. 8:00 - 16:00Od 1 stycznia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy wprowadził nowy model organizacyjny polegający na wydzieleniu pogłębionej  pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.

Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest:

- podniesienie skuteczności działań pomocowych realizowanych na rzecz osób i rodzin,

- dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi, w szczególności poprzez korzystanie z dobrych praktyk,

- upowszechnianie misji i budowanie dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej.


Praca socjalna - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej ? to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

To proces rozumiany jako zespół metodycznych czynności podejmowanych w  celu  zmiany, która powoduje poprawę lub stabilizację sytuacji/funkcjonowania osoby, rodziny w społeczeństwie.


Zgodnie z wprowadzonym modelem, pracownik socjalny ds. pogłębionej  pracy socjalnej:

- realizuje tę szczególną usługę pomocową jaką jest praca socjalna z wykorzystaniem właściwych metod, podejść i technik (nawiązanie i budowanie relacji z osobą lub rodziną jest podstawą całego procesu pomagania).

- realizuje inne zadania Ośrodka ujęte w zadaniach zespołu pracy socjalnej i zakresie czynności pracownika np. w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty.


Praca socjalna prowadzona jest zgodnie z etapami:

- diagnoza sytuacji,

- wyznaczanie celów,

- opracowanie planu działania,

- realizacja działań,

- ocena realizacji działań.


W wyniku wprowadzonych  zmian, pogłębiona praca socjalna jako istotny element wsparcia i pracy z  rodziną jest realizowana  w Dziale Pomocy Specjalistycznej .

W ramach tego Działu organizowana jest interdyscyplinarna  pomoc i wsparcie dla osób i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe,którego ważnym ogniwem oprócz asysty rodzinnej, poradnictwa specjalistycznego jest praca socjalna .

Rodziny Wspierające

Koordynator Pani Monika Pietrzak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Pomocy Specjalistycznej

ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa

telefon 22 863 70 14

w godz. pon.-pt. 8:00 - 16:00


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Czereśniowej 35 w Warszawie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm. w ramach działań pomocowych dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci  oraz współpracujących z asystentem rodziny realizuje w ramach odrębnie zawieranych umów zadania RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zapraszamy do współpracy chętne rodziny, które chcą zostać taką rodziną.


Pomoc rodzinie wspieranej może dotyczyć:

Opieki i wychowania dzieci

 • wspierania prawidłowych postaw rodzicielskich,
 • stwarzania możliwości prawidłowego rozwoju i zainteresowań dzieci

Prowadzenia gospodarstwa domowego

 • nauki racjonalnego prowadzenia budżetu domowego,
 • nauki przygotowywania posiłku i racjonalnego żywienia

Kształtowania i wypełniania ról społecznych

 • wymiana doświadczeń w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji społecznej


Dodatkowych informacji o zasadach współpracy udzieli:

Asysta rodzinna

Koordynator Pani Monika Pietrzak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Pomocy Specjalistycznej

ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa

telefon 22 863 70 14

w godz. pon.-pt. 8:00 - 16:00


Zarządzeniem Nr 21/2012  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 09.07.2012r. powołano ?Zespół do spraw asysty rodzinnej?.

Zadaniem Zespołu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych, zmierzając do przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego ich wypełnienia.


Zespół podejmuje działania mające na celu :

 • poprawę funkcjonowania rodziny w zakresie prawidłowego zabezpieczenia potrzeb dzieci, relacji wewnątrz rodziny pod względem społecznym, środowiskowym oraz w zakresie funkcjonowania,
 • współpracę z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

W skład zespołu wchodzą  asystenci rodzin i osoba koordynująca pracę zespołu.


Celem pracy Zespołu do spraw asysty rodzinnej jest:

 • analiza efektów działań podejmowanych wspólnie z rodzinami,
 • analiza i omawianie występujących problemów w pracy, wymiana doświadczeń,
 • ocena zasadności podejmowanych działań na rzecz rodziny,
 • ustalenie harmonogramu pracy z rodzinami,

 • omawianie diagnoz, planowanych działań w zakresie pracy asystenta rodziny,

Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej

 

02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 35

tel. 22 863 98 37, 863 91 75 wew. 116

Czynny: w poniedziałki  i czwartki w godzinach 8.00 – 10.00

Celem działalności  Włochowskiego Punktu Aktywizacji Zawodowej  jest ograniczenie i niwelowanie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i tym samym dążenie do poprawy społecznego i ekonomicznego funkcjonowania osoby bezrobotnej  i jej rodziny.

Oferta Punktu skierowana jest do osób bezrobotnych dorosłych oraz młodzieży w wieku 15- 25 lat z terenu Dzielnicy Włochy.

W ramach działalności Punktu oferujemy bezpłatnie:

 • dostęp do komputera (internetu), telefonu,
 • pomoc w bezpłatnym umieszczaniu w internecie ogłoszeń osób bezrobotnych „poszukuję  pracy”,
 • pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych,

W ramach Porozumienia z dnia 02.01.2012 r. z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy umożliwiamy również :

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym \ pośrednikiem pracy w każdy poniedziałek w godz. 08.00 - 10.00
 • oferty pracy stałej lub czasowej,
 • uczestnictwo w tematycznych zajęciach warsztatowych.

Ponadto współpracujemy z agencjami i Stowarzyszeniami pomagającymi osobom bezrobotnym oraz z Urzędem Pracy.