Praca asystenta rodziny w ramach działań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Asystent rodziny od 1 stycznia 2012 roku, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 rok o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 roku poz. 575, z późn. zm.), realizowanej, prowadzą działania skierowane do rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 roku poz.1860), poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto do działań asystenta rodziny należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.

 

Działania asystenta, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, łącznie z działaniami wynikającymi z ustaw o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają charakter profilaktyczny. Celem oddziaływań asystenta rodziny  jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji, które mogą zagrażać stabilności rodziny i stwarzać trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy „Za życiem”:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami

Jednocześnie ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

1. Asystent rodziny – koordynacja poradnictwa w ramach ustawy „Za życiem”.

Koordynacja poradnictwa w ramach Ustawy „Za życiem” realizowana  jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Koordynacja poradnictwa polega na:

 1. opracowaniu wspólnie z osobami objętymi usługą asystenta rodziny katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób i na ich żądanie do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem świadczeniodawców określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • wsparcia psychologicznego;
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • poradnictwa w zakresie dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków


2. Forma wszczęcia sprawy

Zgodnie z art. 8  ustawy „Za życiem”, koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w ust. 2, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

3. Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy\

Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

Telefon: (22) 863 98 37, (22) 863 91 75

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.