Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach przysługuje:

  1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
    • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody (netto) nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Konsultant do spraw cudzoziemców w tutejszym Ośrodku : pracownik socjalny Beata Korbeń

tel. 22 863 82 93 wew. 105

 

Organizacje zajmujące się pomocą dla cudzoziemców na terenie Warszawy:

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział Integracji Cudzoziemców,  Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia przy ul. Lipińskiej 2 , 01-833 Warszawa,

telefony:  (22) 5997146, 5997147
 

FUNDACJA OCALENIE

Biuro Fundacji "Ocalenie"

Adres: 00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 9 lok. 21

Telefon: +48 22 828 04 64

 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Adres: 00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 9 lok. 24

Telefon: +48 22 828 04 50

 

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

Nowy adres (od 4.III.2013): ul. Siedmiogrodzka 5/51

01-204 Warszawa

(+48 22) 621-51-65

 

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

ul. Szpitalna 5 lok. 3

00-031 Warszawa

tel. (0 22) 828-88-82, 828-90-86