DZIENNY DOM POMOCY
UL. Robotnicza 15
02-261 Warszawa

KIEROWNIK: ANNA PECHNER
tel./fax: 22 846-15-96
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 

Działalność Dziennego Domu Pomocy ul. Robotnicza 15, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy będącego ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym jest skierowana do osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. Głównym celem funkcjonowania DDP jest wsparcie w/w osób w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania oraz ich aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej .

Dzienny Dom Pomocy zapewnia pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym wymagającym częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych (których zakres i poziom uwzględnia potrzeby przebywających w nim pensjonariuszy) oraz zapewnia pomoc w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego i aktywizacji (świadczenia rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne). DDP może przyjąć 30 osób. DDP posiada następujące pomieszczenia: jadalnia, sala wielofunkcyjna, pokój wypoczynkowy, pokój biurowy, WC, WC + natrysk, kuchnię. Decyzje administracyjne o skierowaniu do DDP wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na podstawie wywiadu środowiskowego.

 

Dzienny Dom Pomocy realizuje następujące zadania:

 1. zapewnia dzienny pobyt oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad)
 2. świadczy usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym
 3. zapewnia świadczenia rekreacyjne:
  • organizacja wyjazdów krajoznawczych i rekreacyjnych
  • organizacja wycieczek pieszych po okolicy
  • organizacja wycieczek po Warszawie
 4. zapewnia świadczenia kulturalne:
  • wyjścia do teatru, kina, muzeów
  • koncerty zespołów amatorskich
  • organizacja imprez okolicznościowych
 5. zapewnia świadczenia edukacyjne:
  • pogadanki z zakresu medycyny, gerontologii, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz innych dziedzin
  • organizacja konkursów tematycznych
  • wspólne czytanie prasy, w tym artykułów popularnonaukowych
  • wspólne rozwiązywanie krzyżówek
  • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier edukacyjnych
 6. prowadzi terapię zajęciową w formie arteterapii- w formie pracy grupowej i indywidualnej- zajęcia kółka plastycznego z wykorzystaniem różnych technik plastycznych ( m.in. malowanie na szkle, prace z masą solną, papieroplastyka, w formie arteterapii- w formie pracy grupowej i indywidualnej- zajęcia kółka plastycznego z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (m.in. malowanie na szkle, prace z masą solną, papieroplastyka, decoupage, malowanie różnymi technikami, papier mache itp.) ; ergoterapii, muzykoterapii: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zagadki muzyczne; biblioterapii- czytanie poezji, książek, prasy, wraz z dyskusją na temat ich treści i przekazu, choreoterapii i kinezyterapii, zajęć kółka kulinarnego, ogrodniczego (ergoterapia), socjoterapii, treningów umiejętności społecznych, treningów obrazu siebie, treningów usprawniających funkcje poznawcze.
 7. udziela wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i społecznych
 8. umożliwia zachowanie higieny (kąpiel pod natryskiem, usługi pralnicze)
 9. udziela pensjonariuszom pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego np. udzielanie pomocy w kontaktach z placówkami służy zdrowia i urzędami

Podejmowane działania i realizowane zadania w Dziennym Domu Pomocy mają na celu:

 • wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania (środowisku lokalnym),
 • reintegrację osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych , zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz społecznej,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej,
 • zwiększanie poczucia użyteczności i przydatności społecznej,
 • zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych osób starszych:
 • lęku , frustracji, poczucia pustki,
 • umożliwianie seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy,
 • pomaganie seniorom i osobom niepełnosprawnym nabywania umiejętności organizacji czasu wolnego poza placówką.

Dzienny Dom Pomocy realizując programowe zadania w zakresie zaspokajania potrzeb pensjonariuszy kieruje się w szczególności ich dobrem i poszanowaniem praw. Dzienny Dom Pomocy spełniając rolę środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu osób starszych w ich naturalnym środowisku zaspokajając potrzeby bytowe, kulturalne i towarzyskie. Taka forma pomocy jest bardzo korzystna dla osób w tym wieku, ponieważ mogą one poza uczestnictwem w życiu DDP, utrzymywać kontakty dotychczasowym środowiskiem społecznym. Mając poczucie niezależności, samodzielności, nie popadają oni w bierność, dzięki czemu wzrasta ich poczucie własnej wartości. Osoby, które wcześniej czuły się niepotrzebne odnajdują na nowo sens życia i poczucie własnej godności.

Usługi realizowane w DDP są odpłatne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wysokość opłat za korzystanie z usług opiekuńczych w DDP, świadczonych w wymiarze 8 godzin dziennie w zakresie podstawowym, jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji materialnej i rodzinnej pensjonariusza placówki jako stawka odpłatności za 8 godzin usług w DDP wynikającą z kalkulacji Ośrodka podlegającą zwrotowi w części lub w całości. Opłaty za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy pobierane są z dołu za okresy miesięczne.

Wysokość miesięcznej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych w DDP ustala się na podstawie indywidualnie ustalonej stawki odpłatności za 8 godzin usług czyli za dzień pobytu w placówce, ( wynikającej z tabeli odpłatności, będącej załącznikiem do uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy), pomnożonej przez ilość dni usług w ciągu jednego miesiąca.