logotyp EFS - Z flagami Unii Europejskiej oraz Polski i Funduszy Europejskich

 

 

Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st Warszawy zapraszają do udziału w projekcie "Rodzinny Maraton"

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

 

Wartość projektu: 552 710,01 zł; dofinansowanie projektu z UE : 442 168,01 zł

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 31.10.2020 r.

 

Proponowana oferta w ramach projektu:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji indywidualnego wsparcia;
  • wsparcie: pracownika socjalnego, coacha, psychologa, psychoterapeuty;
  • warsztaty umiejętności wychowawczych;
  • warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym;
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci: integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia z rehabilitantem /fizjoterapeutą;
  • nauka języka angielskiego dla rodziców i dzieci;
  • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1- 4 lat;
  • warsztaty i spotkania integracyjne z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka.
 
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
 
Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju

al. Krakowska 117 Warszawa

osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Pani Emilia Wiśniewska tel. 504 439 439

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Czereśniowa 35 02 -457 Warszawa

osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Pani Anna Przybysz tel. 502 224 332


Załączniki:

 

ikona wordDeklaracja uczestnictwa w projekcie - (DOC 823KB)

 

 

 ikona wordFormularz zgłoszeniowy - (DOC 921KB)

 

 

 ikona wordKarta Oceny Formalnej - (DOC 823KB)

 

 

 ikona wordKarta Oceny Merytorycznej - (DOC 825KB)

 

 

ikona word

Oświadczenie o niepełnosprawności - (DOC 818KB)

 

 

ikona word

 Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka - (DOC 818KB)

 

 

ikona word

 Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku (DOC 819KB)

 

 

ikona word

Regulamin Projektu - (DOC 876KB)

 

 

ikona word

Zakres danych osobowych (DOC 751KB)

 

 

ikona wordWzór oświadczenia uczestnika projektu - (DOC 748KB)

 

 

Projekt nr. RPMA.09.01.00-14-a561/18 pn.: "Rodzinny Maraton"
realizowany jest w ramach konkursu nr RPMA 09.01.00-IP.01-14-063/18
dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 "Aktywna integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.