KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, lub zamiennie ,,RODO", informujemy, że:

 

 1. Dane Administratora danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy  Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, adres siedziby: Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 863-98-37.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.22 863-98-37,  wew.120, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Ośrodek  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  dotyczące  członków  Pani/Pana  rodziny w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia, w tym w związku z ciążącymi na Ośrodku obowiązkami prawnymi, wynikającymi m.in. z ustaw: z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz.1507),  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2018, poz. 998 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1390); Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych (wrażliwych) danych osobowych.
 4. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej spraw
 5. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym kontrolne i sprawujące nadzór, banki i inne.
 • podmioty, którym Ośrodek zleca usługi (podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej przez Ośrodek umowy powierzenia przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np. operator pocztowy, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi: doradztwa, obsługi prawnej, opiekuńcze, cateringowe, brakowania dokumentacji, hostingu poczty i strony www i in.
 1. Współadministrator danych osobowych: Współadministratorem danych osobowych w zakresie realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  jest - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", adres: ul. Z. Nałkowskiej  11, 01-886 Warszawa.
 2. W przypadku świadczeń i usług takich jak: interwencja kryzysowa,  praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, uczestnictwo w Punkcie Aktywizacji Zawodowej,  sprawiania pogrzebu, przyznania biletu kredytowanego, usług w ośrodkach wsparcia obowiązek informacyjny jest realizowany poprzez zamieszczenie klauzuli w widocznym miejscu w budynku, w którym świadczenia są udzielane.
 3. Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy, a następnie będą archiwizowane przez okres 10 lat po zakończeniu korzystania ze świadczeń, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Ośrodku, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe (przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo na podstawie Rozporządzenia:
 • na podstawie art. 15 - prawo dostępu  do treści  swoich danych;
 • na podstawie art. 16 - prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 - prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia;
 • prawo do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia, wstrzymanie wypłaty świadczeń pieniężnych, wystąpienie do Sądu z powództwem alimentacyjnym, wystąpienie do właściwych organów o udzielenie informacji.