W 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy realizowany był  Program asystent rodziny, finansowany przez Wojewodę Mazowieckiego. 

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W programie wzięło udział 3 asystentów rodziny