Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Dział Pomocy Środowiskowej

 

Menu Działu:

 Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 468KB)


Pomoc Środowiskowa

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Grażyna Jenny-Eibel
tel.: 22 863-82-93 w. 103
Pracownicy socjalni:
tel: 22 863 82 93, 22 873-61-31
w. 102, 105, 113, 114, 119, 122,

Po
kój dyżurny nr 3 - tel .109

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Podstawy prawne:

Warunki nabywania prawa do świadczeń z pomocy społecznej, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, organizacja pomocy społecznej określone są ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1769) oraz na podstawie  aktów wykonawczych, normatywnych regulujących świadczenia do powołanej ustawy a wśród nich:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1793),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 546),
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1990),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828),
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 902),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1020),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922),
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. ? o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487),
 • ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575),
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. - o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

Adresaci świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1990),, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany ? w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.